Varnostni list

Varnostni list je dokument, ki vključuje informacije o lastnostih snovi ali zmesi in njenih nevarnostih ter navodila za ravnanje z njimi, njihovo odstranjevanje in prevoz pa tudi ukrepe prve pomoči, protipožarne ukrepe in ukrepe nadzora nad izpostavljenostjo. Predstavlja pomembne informacije za osebje, ki prihajajo v stik z posamezno snovjo (na primer delavci v obratih, kjer se snov uporablja) in za zdravstveno osebje, ki oskrbi posameznika, če je prišlo do nevarnih zdravstvenih stanj zaradi vpliva te snovi. Varnostni list primarno ni namenjen za splošne uporabnike, ki na primer uporabljajo končne izdelke, ki vsebujejo posamezno kemikalijo, temveč za osebje, ki na delovnem mestu prihajajo v stik s snovjo.

Oblika in vsebina varnostnih listov sta določeni v uredbi REACH.reach

Za zmesi, ki niso razvrščene kot nevarne, vendar vsebujejo nekatere nevarne snovi, je treba varnostni list predložiti, če to zahtevajo nadaljnji uporabniki ali distributerji.

Varnostni list je treba nemudoma posodobiti, če so na voljo nove informacije o nevarnostih ali potrebi po strožjih ukrepih za obvladovanje tveganja.

Za vsako nevarno snov/zmes, ki se proizvaja/vnaša/uvaža, mora dobavitelj imeti slovenski varnostni list. Varnostni list je potreben tudi za izdelke, ki vsebujejo snov, za katero obstajajo omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu na ravni Skupnosti, kakor tudi za nenevarne zmesi, kadar le-te vsebujejo:
(a) 1 mas. % za neplinaste zmesi in 0,2 vol. % za plinaste zmesi za
(i) snovi, ki ogrožajo zdravje ali okolje v smislu Direktive 67/548/EGS, in snovi, ki ogrožajo zdravje ali okolje v smislu Uredbe (ES) št. 1272/2008, če so podatki, ki izpolnjujejo merila za razvrstitev iz omenjene uredbe, na voljo dobavitelju zmesi; ali
(ii) snovi, za katere obstajajo omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu na ravni Skupnosti;
(b) 0,1 mas. % za snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene v skladu z merili iz Priloge XIII, so zelo obstojne in se zelo kopičijo v organizmih v skladu z merili iz Priloge XIII, ali so vključene v seznam v skladu s členom 59(1) zaradi razlogov, ki niso našteti pod točko (a).

VL mora biti v slovenskem jeziku in usklajen z zakonodajo. V primeru vnosa /uvoza je za VL odgovoren dobavitelj.

Pomembne povezave

Potrebujete svetovalca za kemikalije ?

Pokličite 070 743 743 !