Etiketa

Vsaka nevarna kemikalija mora biti označena z ustrezno etiketo.

Osnovni elementi etikete:
a) ime, naslov in telefonsko številka dobavitelja
b) nominalna količina snovi ali zmesi v pakirancu, ki je na voljo za splošno uporabo, razen, če je ta količina navedena drugje na pakirancu
c) identifikatorji izdelka (snov –CAS, IUPAC; zmes –trgovsko ime, opredelitev vseh snovi v zmesi, zaradi katerih se razvrsti na podlagi akutne strupenosti, jedkost za kožo ali hude poškodbe oči, mutagenost za zarodne celice, rakotvornost, strupenost za razmnoževanje, preobčutljivosti kože ali dihal, specifične strupenosti za ciljne organe ali nevarnosti za vdihavanje).
d) piktogrami za nevarnost
e) opozorilna beseda (nevarno, pozor)
f) stavki o nevarnosti (Hxxx)
g) previdnostni stavki (Pxxx)
h) razdelek za dodatne informacije (EUH xxx)

Za vas pripravimo tekst, lahko pa tudi izdelamo etiketo skupaj s celotno grafično podobo, vključno s pripravo za tisk.

Potrebujete svetovalca za kemikalije ?

Pokličite 070 743 743 !