Svetovalec za kemikalije

Ob sklenitvi pogodbe za izvajanje nalog svetovalca za kemikalije vam brezplačno pripravimo dokumentacijo in priskrbimo dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje, prometa, skladiščenja, uporabe z nevarnimi kemikalijami.

Svetovalec za kemikalije mora:

• poznati vaš proizvodni ali prodajni program
• poznati zakonodajo, vam svetovati in vas opozarjati na zahteve in obveznosti po tem zakonu in drugih zakonih in predpisih, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi,
• zastopati vaše podjetje v upravnih zadevah v postopkih pri organu, pristojnem za kemikalije.
• sodelovati s svetovalci za kemikalije drugih pravnih in fizičnih oseb, ki nevarne kemikalije proizvajajo, skladiščijo ali jih dajejo v promet.

Področja, povezana s svetovanjem o kemikalijah, ki jih pokrivamo:

• biocidi, fitofarmacevtska sredstva, kozmetični izdelki, detergenti, prehranska dopolnila
• posebni pogoji za promet z nevarnimi kemikalijami (napotilo uporabnikom)
• razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi in pripravkov ter varnostni list
• inšpekcijski nadzor

Izvajamo naslednja dela, povezana s svetovanjem o kemikalijah:

• pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti s področja nevarnih kemikalij/biocidov
• registracija nevarne kemikalije (Prijava na Uradu za kemikalije)
• izdelava, pregled, revidiranje varnostnega lista (uskladitev s CLP/GHS/REACH zakonodajo)
• registracija biocida
• registracija kozmetičnega izdelka
• ureditev skladišča oz. proizvodnje kemikalij
• izdelava navodila za varno delo s kemikalijo
• podjetja zastopamo v primeru inšpekcijskega pregleda;
• izdelava etikete
• svetovanje pri urejanju obveznosti glede okoljskih dajatev;
• svetovanje s področja zakonodaje o odstranjevanju nevarnih odpadkov;
• izobraževanja za delo z nevarnimi kemikalijami;

Uredba (ES) št. 1272 z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (na kratko Uredba CLP) predpisuje nov način razvrščanja, označevanja in pakiranja snovi ter zmesi.
Na področju razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih kemikalij so članice EU pričele uporabljati globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij – GHS (Globally Harmonised System). GHS se je uvajal v dveh fazah: 1. 12. 2010 je začel veljati za snovi ter 1. 6. 2015 za zmesi, vendar je medtem potekalo dveletno prehodno obdobje za doseganje skladnosti.
To pomeni, da je potrebno s 1. 6. 2017 imeti vse nevarne kemikalije označene z novimi piktogrami v obliki rdečega romba z belim ozadjem. Vse izdelke, ki so označeni po starem z oranžnimi pravokotnimi oznakami, je potrebno umakniti iz prodaje in jih na novo označiti.
Prav tako je potrebno popraviti morebitne stare varnostne liste in jih uskladiti z uredbo CLP.

Pokličite 070 743 743 !